Õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus                         Blacklynx OÜ,  reg nr 14142382

Õppekava nimi                                                           Ettevõtluse ja raamatupidamise põhitõed

Õppekavarühm                                                          Majandusarvestus ja maksundus

Õppekava koostamise alus                                     Raamatupidaja, tase 5

 

Koolituse kogumaht (akadeemilistes tundides):

Koolituse kogumaht kokku 40

 • Sh auditoorne töö 25
 • Koolitaja poolt tagasisidestatav iseseisev töö 15

Kompetentsid:

B.3.1 Finantsarvestus

B.3.2 Maksuarvestus

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust raamatupidamise alaste teadmiste järgi või soovivad hakata tegelema ise raamatupidamisega – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised. Eelnev kogemus ei ole vajalik.

 

Õppe alustamise tingimused:

 • Keskharidus ja õppekeelest arusaamine vähemalt B2 tasemel.
 • Arvuti kasutamise oskus.

 

Õppe eesmärk:

Koolituse tulemusena omandab õppija raamatupidamise alased algteadmised ning saab juhendamisel hakkama lihtsamate raamatupidamisregistrite pidamisega.

 

Õpiväljundid:

Koolituse tulemusel õppija:

 • oskab teostada juhendamisel ettevõtte raamatupidamist lähtudes juhatuse otsustest ja kehtivatest õigusaktidest;
 • arvestab käibemaksu;
 • arvestab töö-, puhkuse- ja haigustasu ning tunneb vastavat maksuarvestust;
 • koostab ja esitab deklaratsioonid ja raamatupidamisaruanded lähtuvalt õigusaktidest.

 

Õppesisu:

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 • kontod, kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega;
 • majandustehingute kirjendamine kontode abil;
 • dokumendinõuded, grupeerimine, registritesse kandmine;
 • kassa- ja pangaoperatsioonide tegemine ja kajastamine;
 • müügiarvete koostamine ja tulude kajastamine registrites;
 • käibemaksu arvestus;
 • ostuarvete takseerimine, registreerimine;
 • põhivara arvestuse pidamine;
 • töötasu arvestuse algdokumendid. Tasude maksustamine ja väljamaksmine;
 • maksudeklaratsioonide täitmine ja parandamine;
 • kulude ja tulude arvestus;
 • bilansi ja kasumiaruande koostamine;
 • omakapitali arvestus ja omakapitali muutuste aruande koostamine;
 • Raamatupidamisseadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

 

Õppemeetodid:

Koolitusel kasutatakse valdavalt aktiivõppe meetodeid sh arutelusid, ülesandeid, juhtumi analüüse, praktilisi töid jne

 

Iseseisev töö:

Koolituse käigus lahendatakse mitmeid praktilisi ülesandeid ning osaliselt toimub ülesannete lahendamine iseseisvalt kodutööna.

 

Õppematerjalide loend:

Koolitusel osalejad saavad jaotusmaterjalid paberkandjal ja/või elektroonselt, mis on koostatud koolitaja poolt koolituse kõikide teemade kohta. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku ning on õppijale tasuta.

Soovitatav kirjandus lisaks koolitaja poolt koostatud materjalidele:

 • Raamatupidamise seadus
 • Äriseadustik
 • Käibemaksuseadus
 • Maksukorralduse seadus
 • Sotsiaalmaksuseadus
 • Tulumaksuseadus
 • Töölepingu seadus
 • Töötuskindlustuse seadus
 • Võlaõigusseadus

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eeltingimuseks on:

 • Osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest;
 • Praktiliste ülesannete sooritamine ja grupitöödes osalemine tunnis.

 

Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:

 • Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Koolituse lõpus toimub kokkuvõttev hindamine kompleksülesande lahendamise teel, kus hinnatakse kõiki seatud õpiväljundeid.
 • Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ja põhjendatud vastavalt seadusest tulenevatest nõuetest ning saanud koolitajalt positiivse hinnangu.
 • Hindamine on mitteeristav.
 • Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend).
 • Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
 • Tõend, juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata, kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus:

Koolitaja(d) omavad kõrgharidust, töökogemust õpetatavas valdkonnas ja koolitamise kogemust. Koolitaja(te) lühitutvustusi on võimalik lugeda kodulehelt konkreetse koolituse toimumise juures.

 

Vaidluste lahendamise kord:

Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

 

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel enne kursuse algust või maksegraafiku alusel enne kursuse lõppu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.  Kui koolituse lõpu kuupäevaks pole kogu summa tasutud, siis on Koolituskeskusel Reiting õigus osalejale tunnistust mitte väljastada.

Koolitusest loobumise korral palume sellest meile koheselt teada anda telefonil 56863610 või info@blacklynx.ee

Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne kursuse algust õppetasu ei tagastata.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on seatud õpiväljundite saavutamine ja koolitusel osalemine vähemalt 80% ulatuses.

Koolitaja jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Väheste registreerujate tõttu on meil õigus kursus ära jätta. Kursusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest või edasi lükkumisest viivitamatult. Ärajäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

Tunnistuse või tõendi väljastamine inglise või vene keeles 20 eurot.
Hävinenud või kadunud tunnistuse duplikaadi väljastamine 10 eurot.
Hindadele lisandub käibemaks.

 

Õppekeskkonna kirjeldus:

Koolitusklass asub Tallinnas, Katusepapi 6 III korrusel Entro OÜ konverentsiruumis. Reaalajas toimuvate koolituste läbiviimiseks kasutame veebikeskkonda Zoom/Skype.

Koolitusruum vastavab tervisekaitse nõuetele, on sobivalt valgustatud ning piisava suurusega ja on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, sülearvuti, tahvel jm). Koolitusruumis on olemas wifi ühendus ning see on osalejatele tasuta.

Õppekorralduse alused:

Täienduskoolitusele vastuvõtt
 • Kursusele on võimalik registreeruda kodulehel (blacklynx.ee/koolitused ) soovitud kursuse juures. Selleks tuleb täita registreerumisvorm vajalike andmetega ning edastada andmed elektroonselt.
 • Umbes 1 nädal enne kursuse algust helistab koolitaja osalejatele, et kinnitada osalust. Peale seda saadetakse osalejatele arve koolituse eest. Arve tuleb tasuda enne kursuse algust. Pikkade kursuste korral on võimalik maksta maksegraafiku alusel. Maksegraafiku korral tuleb viimane makse tasuda enne kursuse lõppu.
 • Hiljemalt 3 päeva enne kursuse algust saadetakse osalejale meili teel korralduslik info – kursuse tunniplaan koos toimumiskoha aadressiga, juurdepääsu ja parkimistingimused jm.

Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Koolituselt arvatakse välja õppija, kes ei osale koolitusel õppekavas nõutud mahus. Sel juhul talle koolituse kohta tunnistust ei anta.

Koolituselt arvatakse välja ka sel juhul, kui kursuse alguseks pole tasutud õppemaks.

Kui osaleja teatab oma loobumisest vähemalt 1 päev enne kursuse algust, siis tagastatakse talle tasutud õppemaks. Kui osaleja loobub koolitusest kursuse jooksul, siis õppemaksu ei tagastata.

Kui osalejal on kursuse toimumise ajal ette tulnud mingi ootamatu terviserike või perekondlik põhjus, siis peaks ta pöörduma koolitaja poole. Sel juhul oleme püüdnud võimaluse piires osalejale vastu tulla – saadame neile jagatud õppematerjali või lubame osaleda järgmisel samalaadsel kursusel puudutud tundide mahus.

 

Tulumaksutagastus koolituskuludelt

Alates 01.01.2016 jõustus Tulumaksuseaduse muudatus, kus käsitletakse tulumaksutagastust täiskasvanute täienduskoolitustel osalejate ja huvikoolis õppijate koolituskuludelt.

Tulumaksuseaduse järgi on residendist füüsilisel isikul õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata tema poolt maksustamisperioodil tasutud enda ja oma alla 26-aastase alaneja sugulase (nt lapse või lapselapse), õe või venna koolituskulud või ühe alla 26-aastase Eesti alalise elaniku koolituskulud.

Tulumaksuseaduse muudatuse kohaselt on koolituskulu õppija täienduskoolituses osalemise kulu: kui koolituse läbiviijal on täienduskoolituse läbiviimiseks olemas tegevusluba või ta on selleks esitanud majandustegevusteate ning kui õppija osales eelnimetatud koolituse läbiviija täienduskoolituses, mille õppekava eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe. Kui õppekaval sellist eesmärki ei ole, ei ole võimalik saada koolituskuludelt tulumaksutagastust.

Niisamuti ei loeta koolituskuluks A- ja B-kategooria mootorsõiduki juhi koolitusel osalemise eest tasutud kulusid.

Huvikoolis õppimise eest tasutud kulu käsitatakse koolituskuluna üksnes juhul, kui huvikoolis õppija on koolituskulu tasumise kalendriaasta 1. jaanuaril alla 18-aastane. Seega vanemate isikute huvikoolis õppimise kulusid maksustamisperioodi maksustatavast tulust maha arvata ei saa.

Täiskasvanute täienduskoolituste korraldajatel on võimalik esitada majandustegevusteade portaali eesti.ee kaudu. Vastavalt uuele Täiskasvanute koolituse seadusele näidatakse majandustegevuse teate esitamisel loetelu täienduskoolituse õppekavarühmadest, milles täienduskoolitust läbi viiakse (TäKS §3 lg 2).

Blacklynx OÜ on oma kodulehel nimetatud koolituste kohta esitanud majandustegevusteate (nr 235482, esitatud 22.08.2022, nähtav www.ehis.ee avalikus vaates, kui otsida Blacklynx OÜ järgi).  Alustava ettevõtja ja raamatupidamise algõppe koolitused kuuluvad õppekavarühma Majandusarvestus ja maksundus.

 

Kvaliteedi tagamise tingimused:

 1. Üldsätted
  1.1. Blacklynx OÜ korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust.
  1.2 Blacklynx OÜ lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ning ettevõttes kehtestatud kvaliteedinõuetest koolitusele.
 2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
  2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest ja täienduskoolituse standardist.
  2.2 Blacklynx OÜ poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel koolituse lühitutvustuse juures.
  2.3 Koolituskeskuse õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
  1) õppekava nimetus;
  2) õppekavarühm;
  3) õppe eesmärk;
  4) õpiväljundid;
  5) õppekava koostamise alus;
  6) sihtgrupp;
  7) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
  8) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
  9) õppe sisu;
  10) õppekeskkonna kirjeldus;
  11) õppemeetod;
  12) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
  13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
  14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
  2.4 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppeeesmärgid.
 3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
  3.1 Blacklynx OÜ poolt kaasatud koolitajad omavad kõik kõrgemat haridust, minimaalselt bakalaureusekraadi, enamjaolt magistrikraadi. Kõik koolitajad omavad töökogemust õpetataval erialal ja valdavalt täiskasvanute koolitaja kutset.
  3.2 Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid.
 4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
  4.1 Kõik kursused on koolituskeskuse kodulehel vähemalt kolm kuud enne kursuse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud kursuse juurest.
  4.2 Kõigil õppijatel soovitame enne koolitusele registreerimist võtta ühendust koolituse korraldajaga täpsustamaks üle koolitusvajadus ning edastamaks endapoolseid soove. Võimalusel võetakse registreerinutega enne koolituse algust veelkord individuaalselt ühendust koolituse korraldaja poolt selgitamaks välja individuaalsed õppe eesmärgid ja vajadused edukaks koolitusel osalemiseks.
  4.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt kolm tööpäeva enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide ja transpordivõimaluste/parkimisvõimaluste kohta.
  4.4 Koolituse jooksul püütakse luua võimalikult õppimist toetav keskkond.
  4.5 Blacklynx OÜ kasutab Tallinnas koostööpartneri õpperuumi. Kasutatav õpperuum vastab tervisekaitse nõuetele. Õpperuumis on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust ning on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga. Õpperuumis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist.
  4.6 Igaks kursuseks on ette valmistatud õppematerjal, mis edastatakse koolitatavale elektrooniliselt või soovi korral paberkandjal.
  4.7 Blacklynx OÜ tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi koos suupistetega, kui kursus on pikem kui 2 tundi.
  4.8 Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.
  4.9 Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.
 5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

  5.1 Iga kursuse lõpul täidavad osalejad tagasisidelehe, kus annavad hinnangu kursuse sisule, koolitajale ja kursuse korraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks.
  5.2. Tagasisidelehtede koondid saadetakse järelduste tegemiseks koolitaja(te)le. Koolitajad analüüsivad saadud tagasisidet ning vajadusel muudavad/täiendavad kursuse sisu.
  5.3. Juhul kui tagasiside koolitajale on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse koolitaja väljavahetamist.

Õppekava kinnitamise aeg:

22.08.2022

Õppekava uuendamise aeg:

12.2022

Scroll to Top